Intergrupy

Intergrupy AA tworzone są dla niesienia posłania, przekraczającego możliwości jednej grupy AA na określonym terenie. Już kilkanaście grup AA może utworzyć intergrupę AA, nadając jej dowolną nazwę, określając obszar działania i siedzibę. Intergrupy AA nie powinny być zbyt małe, by móc udźwignąć koszty niesienia posłania na swoim terenie. Sugeruje się także by intergrupy nie skupiały zbyt dużo grup AA, by umożliwić ciągły kontakt służb poszczególnych intergrup z grupami AA wchodzącymi w ich skład.

Sposób działania intergrup AA, rodzaje służb AA, ich zadania oraz kryteria, jakim winny odpowiadać osoby pełniące służbę w intergrupach,, a także tryb ich wyboru, określają „Karty Intergrup”, które opracowują służby poszczególnych intergrup AA. „Karty Intergrup” powinny być zgodne z duchem Dwunastu Kroków AA, Dwunastu Tradycji AA i Dwunastu Koncepcji AA. Podobnie jak grupom AA, w sprawach dotyczących pełnienia służb AA, oficjalne wydawnictwa Wspólnoty AA w Polsce mogą być bardzo przydatne również intergrupom.

Intergrupy AA samodzielnie podejmują decyzje o przystąpieniu (bądź nie) do jednego z regionów AA, określając także sposób wyboru przedstawicieli intergrup do regionu AA. Wybrani przedstawiciele intergrup AA mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach regionu AA i informowania członków swoich intergrup o przebiegu tych spotkań.